Комплетна и презицна обработка на работно време и останати податоци на сите вработени. Time-Keeper е додатен модуларен софтверски дел на R-Keeper за менаџирање на вработените, кој ви помага ефикасно да управувате со информациите за работното време и должностите, да ги намалите трошоците и да ја зголемите вкупната продуктивност.

Овој софтверски дел, го менува до сега конвенционалниот начин на работење, притоа ги содржи сите работи како поддржување во специјални потреби, управување со индивидуални желби, контрола на доаѓањето и одењето од работа, управување со плата во многу едноставни чекори.

Time-Keeper исто така помага и во проверка на поминатото време на работното место.  При доаѓањето вработенте се регистрираат преку картички и така го информираат системот за почетокот на своето работно време. На крајот на работното време се одјавуаат на истиот начин. Компјутерскиот систем го бележи вистинското работно време што ја сочинува основата за пресметка на плата.

Креирање на графички приказ – на личен работен распоред за вработените и категоризација со предходно дефиниран сет ограничувања во пресметката.

 Пресметка и планирање на работното време

– Минимизирање на прекувремената работа;
– Автоматска пресметка при прекин на работа;
– Креирање лични графиконски работни распореди по позиции (категории) на база на POS (Point Of Saler) податоци;
– Регистирање на вработените преку било која работна станица или било кој посебен уред внесувајки предподесени ограничувања во својата работна сметка;
– Испраќање пораки на вработениот во моментот на неговата регистрација;